Richtlijnen

Alle culturele organisaties in Stichtse Vecht die een cultureel initiatief nemen, zoals het organiseren van een concert, tentoonstelling, festival of educatieproject kunnen een bijdrage aanvragen bij het Cultuurfonds Stichtse Vecht. 

Het fonds behandelt aanvragen:

 • van rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichtingen/verenigingen) met een statutaire doelstelling binnen de werkterreinen van het fonds;
 • die niet gericht zijn op belangen van één of enkele personen;
 • in omvang en tijdsduur beperkt zijn en concreet omschreven zijn;
 • zich op een concrete, brede doelgroep richten.
 • tevens: van iedereen (ook niet-rechtspersonen) met een goed, origineel en kwalitatief idee dat openbaar te zien is. Per aanvraagronde worden maximaal drie van dergelijke aanvragen gesteund, ieder voor een maximaal bedrag van € 2.000,-. Dit nieuwe criterium is een pilot en geldig in 2022. 

Het fonds draagt alleen bij aan cultuur en cultuurhistorische initiatieven die verbonden zijn aan Stichtse Vecht, dat wil zeggen projecten die in Stichtse Vecht plaats vinden of een duidelijke link hebben met Stichtse Vecht.

De volgende onderwerpen worden wel vanuit het Cultuurfonds Stichtse Vecht ondersteund:

 • personeels- en organisatiekosten gerelateerd aan het project;
 • zowel amateur- als professionele producties komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Cultuurfonds Stichtse Vecht;
 • bijdragen aan restauraties aan publieke gebouwen waarbij sprake is van een toevoeging van culturele en historische waarde, voor zaken die niet onder een Rijksregeling vallen, voor maximaal 50% met een maximum van € 20.000,-. (b.v. terugbrengen gevelsteen, herstel glas in loodraam)

De volgende onderwerpen worden niet vanuit het Cultuurfonds Stichtse Vecht ondersteund:

  • inhoudelijk projecten met een politiek, religieus of overwegend sociaal-maatschappelijk doel;
  • activiteiten met een fondsenwervend oogmerk;
  • prijzen, prijsuitreikingen e.d.;
  • exploitatiekosten, reguliere investeringen e.d.;
  • initiatieven waarvoor het fonds alle kosten zou moeten dragen;
  • projecten zonder wezenlijk tekort (afgaand op begroting en dekkingsplan);
  • projecten die reeds (goeddeels) zijn gerealiseerd op het moment van beoordeling;
  • investeringen, aankopen en restauraties;
  • deelname aan opleidingen, congressen, symposia en studiereizen.