Veelgestelde vragen

Inhoud

Wat is de maximale bijdrage die het Cultuurfonds Stichtse Vecht doet?

Het Cultuurfonds Stichtse Vecht financiert maximaal 75 % van de totale kosten bij projecten onder de € 5.000,-. Bij projecten boven dit bedrag bedraagt de bijdrage maximaal 50%. Uitgangspunt is dat van aanvragers en initiatiefnemers zoveel mogelijk inspanning wordt verwacht om eigen inkomsten te genereren, waardoor deze in een redelijke verhouding staan tot de bijdrage uit het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Uit welke onderdelen bestaat mijn aanvraag?

In het aanvraagformulier vind je alle vragen die beantwoord moeten worden. Naast een omschrijving van het project vragen we een aantal bijlagen, namelijk een beknopt projectplan met een PR/marketingplan, begroting inclusief dekkingsplan, beeldmateriaal. Bij een eerste aanvraag moet ook een recent uittreksel van de KvK worden aangeleverd, evenals een jaarverslag met jaarrekening en statuten. Bekijk hier de handleiding.

Hoe uitgebreid moet mijn projectplan zijn?

Het projectplan moet beknopt en duidelijk aangeven waar de aanvraag voor is, wie de doelgroep is en hoe men die wil bereiken. De begroting en andere benodigde informatie kunnen apart worden aangeleverd via de desbetreffende uploadknoppen in het aanvraagformulier. 

Op welke manieren kan ik cofinanciering regelen?

Het Cultuurfonds Stichtse Vecht financiert maximaal 75 % van de totale kosten bij projecten onder de € 5.000,-. Bij projecten boven dit bedrag bedraagt de bijdrage maximaal 50%.  Andere financiering kan onder andere bestaan uit: (kaart)verkoop, crowdfunding, sponsoring en subsidie. Kijk voor tips en namen van relevante fondsen op www.vechtsnoer.nl.

Wanneer krijg ik het toegezegde bedrag uitbetaald?

Na afloop van het evenement dient een verantwoording opgestuurd te worden met bewijsmateriaal van de PR- en marketinguitingen en de uitvoering zelf. Hierna zal het toegezegde bedrag uitgekeerd worden. Indien echt noodzakelijk, kan op verzoek een voorschot worden uitgekeerd. Mail hiervoor naar info@cultuurfondsstichtsevecht.nl.

Kan ik ook een voorschot krijgen?

In sommige gevallen is het nodig om kosten vooruit te betalen. Indien deze mogelijkheid er niet is, kan een verzoek worden ingediend om een deel van het toegezegde bedrag als voorschot uitgekeerd te krijgen. Mail hiervoor naar info@cultuurfondsstichtsevecht.nl.

Wat zijn andere fondsen waarbij ik een (aanvullende) subsidieaanvraag zou kunnen doen?

Op www.vechtsnoer.nl vind je een lijst met andere fondsen die wellicht aan je project kunnen bijdragen.

Mag ik vrijwillige uren in de begroting verwerken?

Vrijwillige inzet mag gedeeltelijk in de balans verwerkt worden: een redelijk aantal vrijwillige uren mag a € 7,50 per uur aan de kostenzijde van de balans worden opgevoerd, en aan de batenzijde als ‘sponsoring in natura’ worden vermeld.

Wat wordt niet gesteund door het Cultuurfonds Stichtse Vecht?

De volgende onderwerpen worden niet vanuit het Cultuurfonds Stichtse Vecht ondersteund:

  • inhoudelijke projecten met een politiek, religieus of overwegend sociaal-maatschappelijk doel;
  • activiteiten met een fondsenwervend oogmerk;
  • prijzen, prijsuitreikingen e.d. van andere organisaties;
  • exploitatiekosten, reguliere investeringen e.d.;
  • initiatieven waarvoor het fonds alle kosten zou moeten dragen;
  • projecten zonder wezenlijk tekort (afgaand op begroting en dekkingsplan);
  • projecten die reeds (goeddeels) zijn gerealiseerd op het moment van beoordeling;
  • investeringen, aankopen en restauraties;
  • deelname aan opleidingen, congressen, symposia en studiereizen.

Wie kan met mij meedenken op het gebied van samenwerking, locaties etc.?

Cultuurmakelaar Marcel Blekendaal denkt graag mee met je initiatief, met het leggen van verbindingen in het culturele veld of met je zoektocht naar een repetitieruimte of locatie voor een optreden e.d. Hij is te bereiken via cultuurmakelaar@vecht.nl.

Hoe lang mag de uitvoering van een project duren?

Een gesteund project moet starten binnen een jaar vanaf het indienen van de aanvraag en heeft een looptijd van maximaal een jaar. Als startdatum van de realisatie geldt het moment dat het publiek het resultaat of de uitvoering kan beleven. Voorbereidingstijd telt dus niet mee. Als er sprake is van vertraging door plotselinge coronamaatregelen wordt de termijnvan een jaar verlengd. 

Kan ik ook schenken aan het Cultuurfonds Stichtse Vecht?

Jazeker kan je schenken aan het Cultuurfonds Stichtse Vecht, zowel eenmalig als periodiek (voor een langere periode). Het financieren van cultuur is mogelijk door een bijdrage van de gemeente maar nadrukkelijk ook door giften door particulieren en bedrijven en/of legaten.

Het Cultuurfonds Stichtse Vecht is een culturele ANBI-stichting, waardoor schenken fiscaal aantrekkelijk kan geschieden. Kijk voor meer informatie bij DONEREN

Heb je nog meer vragen?

Neem dan hier contact met ons op via info@cultuurfondsstichtsevecht.nl